FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेवेदन पत्र
२) दुलाह-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३)दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेदन पत्र
२) अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको प्रमाणित प्रतिलिपी
३) पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति
४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निेदन पत्र र नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी
२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कायाालय बसाईसराईको कागजात
३) जहाँ जाने हो त्यस ठाउाँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने।
४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- मृत्यु भएको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निेदन पत्र
२)मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
३) मृतक सँग सम्बन्ध जोड्ने प्रमाणपत्र
४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सजिमन पत्र
५)मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सजमिन पत्र
६) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सजामिन पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- बच्चा जन्मेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेवेदन पत्र
२)बालकको बाबु/आमाको नागरीकता
४) अस्पतालमा जन्म भएमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- पूजिको आधारमा गाउँसभाको निर्णयानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) चालु आव सम्मको घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद ४)बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी ५)पार्सपोर्ट साइजको २ प्रति फोटो ६) व्यवसाय गर्ने जग्गाको जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपी ७) व्यवसाय रहेको भवनको नक्सापासको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) चालु आव सम्मको घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद ४)बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी ५)स्थानिय तहबाट दर्ता भएका व्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) नविकरण भएको पारिवारिक लागत कार्डको सिफारिस

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) सम्बन्धित अन्य कागजात ४) चालु आ व सम्मको घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ३) कुन प्रकारको शारिरिक अपांगता हो सो सक्बन्धि मेडिकल सुपरिटेन्टको सिफारिस ४) व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने

Pages