FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयलार्इ सूचना

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलार्इ परिचयपत्र वितरण गर्ने सम्बन्धमा

द्धन्द पिडित परिवारलार्इ सहायता प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदनको ढाँचा

दस्तावेज: 

नाम छुटेका ,गुनासोकर्ता ; पुन:जांच सर्भेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका भुकम्प पिडितहरुलाई अन्तिम पटक आफ्नो नाम समयमा नै सूचीकृत गर्न सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

Pages