FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- व्यवसाय दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- व्यवसायको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) चालु आव सम्मको घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद ४)बहाल सम्झौताको प्रतिलिपी ५)स्थानिय तहबाट दर्ता भएका व्यवसाय दर्ताको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) नविकरण भएको पारिवारिक लागत कार्डको सिफारिस

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) सम्बन्धित अन्य कागजात ४) चालु आ व सम्मको घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र ३) कुन प्रकारको शारिरिक अपांगता हो सो सक्बन्धि मेडिकल सुपरिटेन्टको सिफारिस ४) व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत तथा सम्बन्धित फाटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन २) वडाको सिफारिस ३) नागरिकताको प्रमाणपत्र ३) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- सिफारिस तथा दस्तुर
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँकार्यपालिका
सेवा शुल्कः- रु २००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)व्योहोरा खुलेको निवेदन
२) वडाको सिफारिस
३) नागरिकताको प्रमाणपत्र
३) शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
४) घर र जग्गाको सम्पतीकर तिरेको रसिद तथा व्यवसाय भए व्यवसाय कर तिरेको रसिद

Pages