FAQs Complain Problems

८०/८१

विद्यालयको तह/ कक्षा समायोजन (Down Size) सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सरूवा तथा पदस्थापना सम्बन्धमा

करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना (अ.हे.व. , अ न मी, ल्याव असिस्टेन्ट, अमिन)

दस्तावेज: 

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages