FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा मिति २०७७।०३।१० गते शुरु भएको छ । गाउँसभामा आ.व. २०७७।०७८ का लागि कार्यपालिकाबाट पेश भएको नीति कार्यक्रम, नयाँ तथा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका कानूनहरु, बजेट अकार अनुमान संलग्न गरिएको छ ।

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ शाखागत योजनाहरु

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को योजनाहरु

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को वजेट

Pages