FAQs Complain Problems

७८/७९

गुनासो फाराम सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाबाट आ व २०७८/०७९ मा खरिद भएको दोस्रो लटको ग्याविन जाली वितरण प्रतिवेदन।

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाबाट आ व २०७८/०७९ मा खरिद भएको HDP Pipe वितरण प्रतिवेदन।

दस्तावेज: 

Pages